Aviso Legal

Aquesta p?gina Web ?s propietat de Verdaguer I Casanovas S.L. amb CIF B-60.107.745 i domicili a Avda. Villanova 144-150 08902 L?Hospitalet de Llobregat Barcelona Espa?a

Per a qualsevol consulta o proposta, contacti'ns en l'e-mail: info@totgravat.com

Aquesta p?gina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web.

L'acc?s a la nostra p?gina web per part de l'USUARI ?s gratu?t i est? condicionat a la pr?via lectura i acceptaci? integra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D'?S vigents en el moment de l'acc?s, que preguem llegeixi detingudament. L'USUARI en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d'?s del mateix. Si l'usuari no estigu?s d'acord amb les presents condicions d'?s, s'haur? d'abstenir d'utilitzar aquest portal i operar per mitj? del mateix.

En qualsevol moment podrem modificar la presentaci? i configuraci? de la nostra Web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, aix? com els serveis i continguts prestats, tot aix? de forma unilateral i sense previ av?s.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Tots els continguts, textos, imatges, marques i codis font s?n de la nostra propietat o de tercers als quals s'han adquirit els seus drets d'explotaci?, i estan protegits pels drets de Propietat Intel?lectual i Industrial.

L'usuari ?nicament t? dret a un ?s privat dels mateixos, sense ?nim de lucre, i necessita autoritzaci? expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.

B. CONDICIONS D'ACC?S
L'acc?s a la nostra p?gina web ?s gratu?t i no exigeix ??pr?via subscripci? o registre.

L'enviament de dades personals implica l'acceptaci? expressa per part de l?USUARI de la nostra pol?tica de privacitat.

L'usuari ha d'accedir a la nostra p?gina web conforme a la bona fe, les normes d'ordre p?blic i a les presents Condicions Generals d'?s.

L'acc?s al nostre lloc Web es realitza sota la pr?pia i exclusiva de l'usuari, que respondr? en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informaci?, continguts i serveis que continguin altres p?gines web als quals es pugui accedir a trav?s dels enlla?os que la nostra p?gina web pugui posar a la seva disposici?, li comuniquem que quedem eximits de qualsevol responsabilitat per els danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilitzaci? d'aquestes p?gines web, alienes a la nostra empresa, per part de l'usuari.

C. POL?TICA DE PRIVACITAT
La confidencialitat i la seguretat s?n valors primordials de Verdaguer I Casanovas S.L. i, en conseq??ncia, assumim el comprom?s de garantir la privacitat de l'Usuari en tot moment i de no recaptar informaci? innecess?ria. A continuaci?, li proporcionem tota la informaci? necess?ria sobre la nostra Pol?tica de Privacitat en relaci? amb les dades personals que recaptem, explicant-:

Qui ?s el responsable del tractament de les seves dades.
Per quines finalitats demanem les dades que li demanem.
Quina ?s la legitimaci? per al seu tractament.
Durant quant de temps els conservem.
A qu? destinataris es comuniquen les seves dades.
Quins s?n els seus drets.

1. RESPONSABLE: veure dades a l'encap?alament.
2. FINALITATS, LEGITIMACI? I CONSERVACI? dels tractaments de les dades enviades a trav?s de:

? Formulari de Contacte.
Finalitat: Facilitar un mitj? perqu? pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar les seves sol?licituds d'informaci?, aix? com enviar-li comunicacions dels nostres productes, serveis i activitats, inclusivament per mitjans electr?nics (correu electr?nic, SMS, WhatsApp), si marca la casella d'acceptaci?.

Legitimaci?: El consentiment de l'usuari al sol?licitar-nos informaci? a trav?s del nostre formulari de contactes i en marcar la casella d'acceptaci? d'enviament d'informaci?.

Conservaci?: Un cop resolta la seva sol?licitud per mitj? del nostre formulari o contestada per correu electr?nic, si no ha generat un nou tractament, i en cas d'haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol?liciti la baixa dels mateixos.

? Enviament de correus electr?nics.

Finalitat: Contestar les seves sol?licituds d'informaci?, atendre les seves peticions i respondre les seves consultes o dubtes. En cas de rebre el seu Curr?culum Vitae, les seves dades personals i curriculars podran formar part de les nostres bases de dades per participar en els nostres processos de selecci? presents i futurs.

Legitimaci?: El consentiment de l'usuari al sol?licitar-nos informaci? a trav?s de l'adre?a de correu electr?nic o enviar-nos les seves dades i CV per participar en els nostres processos de selecci?.

Conservaci?: Un cop resulta contestada la seva petici? per correu electr?nic, si no ha generat un nou tractament. En el cas de rebre el seu CV, les seves dades podran ser conservades durant un any m?xim per a futurs processos de selecci?.

Obligaci? de facilitar les seves dades personals i conseq??ncies de no fer-ho.

El subministrament de dades personals requereix una edat m?nima de 18 anys, o, si s'escau, disposar de capacitat jur?dica suficient per contractar.

Les dades personals sol?licitades s?n necess?ries per gestionar les seves sol?licituds, donar-li d'alta com a usuari i / o prestar-li els serveis que pugui contractar, de manera que, si no ens les facilita, no podrem atendre correctament ni prestar-li el servei que ha sol?licitat.

En tot cas, ens reservem el dret de decidir sobre la incorporaci? o no de les seves dades personals i altra informaci? a les nostres bases de dades.

3. DESTINATARIS DE LES SEVES DADES.

Les seves dades s?n confidencials i no se cediran a tercers, llevat que hi hagi obligaci? legal.

4. DRETS EN RELACI? AMB LES SEVES DADES PERSONALS.

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan el mateix s'hagi atorgat pel tractament de les seves dades.

En cap cas, la retirada d'aquest consentiment condiciona l'execuci? del contracte de subscripci? o les relacions generades amb anterioritat.

Igualment, pot exercir els seg?ents drets:

Sol?licitar l'acc?s a les seves dades personals o la seva rectificaci? quan siguin inexactes.
Sol?licitar la seva supressi? quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides.
Sol?licitar la limitaci? del seu tractament en determinades circumst?ncies.
Sol?licitar l'oposici? al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situaci? particular.
Sol?licitar la portabilitat de les dades en els casos que preveu la normativa.
Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.
On i com sol?licitar els seus Drets: Mitjan?ant un escrit dirigit al responsable a la seva adre?a postal o electr?nica (indicades en l'apartat A), indicant la refer?ncia 'Dades Personals', especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

En cas de diverg?ncies amb l'empresa en relaci? amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamaci? davant l'Ag?ncia de Protecci? de Dades (www.agpd.es).

5. SEGURETAT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l'informem que hem adoptat totes les mesures d'?ndole t?cnica i organitzativa necess?ries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteraci?, p?rdua i tractaments o accessos no autoritzats.

6. ACTUALITZACI? DE LES SEVES DADES

?s important que perqu? puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificaci? en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat dels mateixos.

No ens fem responsables de la pol?tica de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitj? dels enlla?os disponibles a la nostra p?gina web.

La present Pol?tica de Privacitat pot ser modificada per adaptar-les als canvis que es produeixin en la nostra web, aix? com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, pel que exigeix ??la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a trav?s de aquest web.

D. RESPONSABILITATS
Al posar a disposici? de l'usuari aquesta p?gina Web volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la m?xima dilig?ncia en la prestaci? del mateix, aix? com en els mitjans tecnol?gics utilitzats. No obstant, no respondrem de la pres?ncia de virus i altres elements que d'alguna manera puguin danyar el sistema inform?tic de l'usuari.

No garantim que la disponibilitat del servei sigui cont?nua i ininterrompuda.

L'USUARI t? prohibit qualsevol tipus d'acci? sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrec?rrega de funcionament als nostres sistemes inform?tics, aix? com la introducci? de virus, o instal?laci? de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes inform?tics.

L'USUARI assumeix tota la responsabilitat derivada de l'?s de la nostra p?gina web.

L'USUARI reconeix que ha ent?s tota la informaci? respecte a les condicions d'?s del nostre portal, i reconeix que s?n suficients per a l'exclusi? de l'error en les mateixes, i per tant, les accepta integra i expressament.

2024 Verdaguer i Casanovas S.L. Diseño y desarrollo web Nivel Z.